4. August 2021 Enjoy Shopping

d’Beeforter Senioren sin de 4. August an de Shopping Center Massen gefuer.

Wëll mir nach net mat eisen Portes Ouvertes ufänken konten wollten mir awer mol rëm eng Kéier esou richteg e flotte Mëtteg zesummen verbréngen. Em 13.00 Auer si mer fortgefuer op d’Wemperhardt. Do haten mir freien Openthalt bis owes 17.30. Da si mir mam Bus erëm op Beefort gefuer. De Bus war gratis fir eis Memberen. weiterlesen … “4. August 2021 Enjoy Shopping”

14. Juli 2021 Happy Birthday Fotoalbum

Am 14. Juli 2021 feierten die Beeforter Senioren ihre Jubilare mit einem runden Geburtstag ab 75 Jahren. 13 Jubilare waren eingeladen. Um die 60 Personen hatten sich im Hotel Meyer eingefunden um dieses Ereignis zu feiern. Lou Brandenburger, Präsdentin des Vereins begrüsste die Anwesenden zusaammen mit Bürgermeister Camille Hoffmann. Der aktuelle Vorstand war komplett vertreten und alle zusammen wünschten den Jubilaren noch zahlreiche glückliche Jahre, und allen Anwesenden einen gemütlichen Tag. Nachdem beim Dessert die Blumenarrengemente an die Jubilaren vom Vorstand verteilt waren trennte man sich im Bewusstsein auf ein baldiges Wiedersehen..

Unsere Jubilare: Josette Ziewers, Marie-Josée Diederich, Fernand Gloden, Josianne Weydert nd Jetty Renoirwaren als 75-jährig dabei. 80 Jahre feierten und Anni Galmiche und Jean Antony, 85 Jahre Léonie Grommes.Das hohe Alter von 90 Jahren feierten Cecile Hoff, Josée Kieffer, Cély Zanen und Irène Bohnenberger.Cecile Wilwert als älteste Teilnehmerin feierte auch den höchsten Geburtstag, nämlich ihren 95.
Zum Fotoalbum
more

04.11.2020 Happy Birthday

De 4. November hunn d’Beeforter Senioren am Hotel Meyer hiren Happy Birthday 2020 gefeiert. Et war zënter dem 26. Februar, wou mir eist Hierkefest gefeiert hunn dat éischten Treffen wat mir erëm konnten veranstalten. Di grouss Coronavirus-Pandemie hat eis, wéi och all deenen aneren Veräiner den Joresprogramm op d’Kopp geheit.
Sou hu mir vum Happy Birthday profitéiert fir eis Memberen e bësschen ze entschiedegen fir all di verpassten Begéinungen di mir dëst Joer net konnten organiséieren.

 

 

 

 

 

weiterlesen … “04.11.2020 Happy Birthday”

12.04.2020 Schéin Ouschteren


Léiw Beeforter Senioren,
nodeem mir eis Saison dëst Joer esou flott ugefaangen haten, huet déi gesondheetlech Situatioun ons (wéi esou villen Aneren och) e Stréch duerch d’Rechnung gemaach.
Déi Pandemie déi mir de Moment och hei zu Lëtzebuerg hunn bréngt et mat sech, dass mir Alleguer soweit wéi méiglech doheem solle bleiwen. Et ass also net méiglech de Moment eis Portes Ouvertes oder Dagesreesen ze organiséiere. Awer esou bal et méiglech ass, wäerte mir eis Aktivitéiten erëm ophuelen.
Mir hoffen, dass dir, léif Memberen, alleguer bei gudder Gesondheet sidd, an och bleift. Vill Courage fir dës schlecht Zäiten gesond ze iwwerstoen.
An duerno gi mir, getrei eisem Motto, weiderhin zesummen”fit a flott an den Alter”
Mir denken un iech a freeën eis iech alleguer, gesond a monter erëm ze gesinn.
Versuergt iech gutt !
Äre Comité vun de Beeforter Senioren

weiterlesen … “12.04.2020 Schéin Ouschteren”