3. Januar 2018 Porte Ouverte

Porte ouverte vum 03.01.2018
Um Dill waren:
Lou, Leonie, Angy, Pir, Marie-Thérèse, André, Karl an Olly.
Op eiser 1. Porte ouverte 2018 konnten mir 26 Leit empfänken.

D’Présidentin huet eis Gäscht mat ganz härzleche Wierder begréisst an hinnen vum ganze Comité ee glëcklecht a gesond neit Jahr gewënscht.
Kaft hate mir: 4 Kinneckskuchen, a jeweils 8 Stëcker geschnidden.
Esou hate mir och 4 Krounen ze verdeelen.

Kinnecken vun desem Jahr sin:
Lily Kolmesch

d’Krounen sin verdeelt

Simon Rita

E flotte Mëtteg bei de Beeforter Senioren

Metz Romain

Och hei hat de Kuch gudd geschmaacht

Schuller Jos Hien hat sei Stëck Kuch mat heem geholl kritt.
Eng kleng Fläsch Champes hun sie geschenkt a natierlech eng goldeg Kroun opgesaatt kritt. (D’Madame Schuller huet schon ugeruff dass Sie de Champes an der nächster Porte ouverte géif mathuelen.)
Et war e ganz gelongenen Start fir dat neit Jahr a mir wärten an dem Sënn weider schaffen.
Text OF Fotos PM

Schreibe einen Kommentar